Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

kaczebuki
6553 efad
Reposted fromfapucino fapucino viairmelin irmelin

August 01 2019

kaczebuki
kaczebuki
kaczebuki
1343 3a38
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
6276 2de4 500
Reposted fromtichga tichga viazombiekrasko zombiekrasko
9135 9c27
Reposted fromerial erial viawhoville whoville
kaczebuki
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viaverdantforce verdantforce

July 31 2019

kaczebuki
Reposted fromapatia apatia viatomash tomash

July 08 2019

9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
kaczebuki
3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

July 07 2019

kaczebuki
7717 45e1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
kaczebuki
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
kaczebuki
kaczebuki
Reposted frombluuu bluuu viajustmine justmine

June 29 2019

6990 2188
Reposted fromidiod idiod viaoll oll
kaczebuki
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl