Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

kaczebuki
8411 d33c
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaki-adi ki-adi
kaczebuki
Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.
— Ochocki, Vithren
kaczebuki
0001 e1e4
Reposted fromteijakool teijakool viatishka tishka
kaczebuki

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
kaczebuki
5623 859a
Reposted fromtichga tichga viaskizzo skizzo
kaczebuki
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viatwiggylaw twiggylaw
kaczebuki
5389 1540

May 15 2019

kaczebuki
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash

May 04 2019

kaczebuki
9180 d98d 500
I want to have the possibility of decision
Reposted fromikari ikari

May 02 2019

kaczebuki
Reposted fromFlau Flau viabreatheslow123 breatheslow123
kaczebuki
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
kaczebuki
4178 b274 500
Reposted fromoll oll
kaczebuki
ten gif wyraża poziom mojej motywacji w życiu w tym momencie
Reposted fromidzi idzi viaoll oll
kaczebuki
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen vialaparisienne laparisienne
kaczebuki
0999 8c7c
Reposted frompampunio pampunio vialaparisienne laparisienne
kaczebuki
8087 ee5d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
0953 444c 500

May 01 2019

kaczebuki
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
kaczebuki
1624 a4ed
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
kaczebuki
5480 7a33 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl